Иргэдийн оролцооны эрх зүйн орчин ба үнэлгээ Судалгааны тайлан

Энэхүү тайлан нь Ардчиллыг Хамгаалах Иргэний Нийгмийн төлөөх Дэлхийн Хөдөлгөөний дэмжлэгтэйгээр Улс òөрийн Боловсролын Академиас бэлтгэгдсэн болно.

 

PDF файл татах

МОНГОЛ УЛСЫН ЦАХИМ ЗАСГИЙН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫ ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газар, Шинжлэх ухааны Академийн харьяа ҮНДЭСНИЙ ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН Монгол Улсын цахим засгийн хууль эрх зүйн орчны өнөөгийн байдлын дүн шинжилгээ хийх зорилгоор судалгааг гүйцэтгэлээ. Судалгаанд онол, аргазүйн үндэслэл болгож НҮБ-аас 2 жил тутам боловсруулдаг Цахим засгийн хөгжлийн индексийн аргачлал, Гартнерийн судалгаа, Дэлхийн банкны Цахим засгийн газрын 3 үе шат бүхий загварыг […]

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН

ТОДОРХОЙЛОЛТ: Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн тэнцвэртэй байдлыг хангах зорилгоор улсын төсвөөс орон нутгийн төсөвт олгохоор дахин хуваарилалт хийх хөрөнгийг xэлнэ.

ЗОРИЛГО: Орон нутгийн xөгжлийг дэмжиx, бүс нутгийн тогтвортой байдлыг xангасны үндсэн дээр иргэдийн тогтвор сууршилтай амьдраx орчин бүрдүүлэxэд оршдог.

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САН болон ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГУУДЫН эх үүсвэрийн бүрдэлтийг дахин хянан үзэж, эдгээр сангуудыг орон нутгийн төсвийн алдагдлыг арилгах, төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх нэг гол хэрэгслэл болгон ашиглах боломжтой.

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭДЭД ОЙРТУУЛАХ НЬ

PDF файл татах ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ИРГЭДЭД ОЙРТУУЛАХ НЬ Төрийн үйлчилгээг иргэдэд ойртуулах, түүнийг иргэдийн эрэлт хэрэгцээ, хүсэл сонирхолд нийцүүлэн шуурхай хүргэх, иргэдийг хэрэглэгчээ гэж үзэж, тэднийг дээдэлсэн үйлчилгээ үзүүлэх ажил нь цаг үеэ дагасан үйлчилгээний шинэ хэлбэрүүдийг бий болгохыг шаардаж байна. Энэ шаардлагыг хангах үүднээс Монгол улсын Засгийн газраас “Нэг цонхны үйлчилгээ”, “Төрийн үйлчилгээний цахим […]