“Шүүхийн тухай Монгол Улсын Хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай” хуулийн төсөл

Төсөл

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДСЭН ХУУЛЬ

“ШҮҮХИЙН ТУХАЙ МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ” ХУУЛИЙН ТӨСӨЛ

1 дүгээр зүйл. “Шүүхийн тухай” Монгол Улсын хуульд, дор дурдсан агуулгатай зүйл, хэсгийг нэмсүгэй.

1/ 30 дугаар зүйлийн 30.10 дахь хэсэг:

30.10. Шүүхийн мэргэшлийн хороо нь орон тооны ажлын албатай байна. Мэргэшлийн хорооны ажлын алба нь Ерөнхий зөвлөлийн ажлын албанд харъяалагдана.

2 дугаар зүйл. “Шүүхийн тухай” Монгол Улсын хуулийн дор дурдсан зүйл, хэсгийг дараах байдлаар өөрчлөн найруулсугай.